ครอบครัวของเรา

 

นางสาวกนกพร อ่อนบุญ
เกิดวัน อังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2527
เป็นชาวจังหวัดเลย

บุตรของ อาจารย์สวรรค์ และ อาจารย์สุนันทา อ่อนบุญ
มีพี่น้องรวม 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน
น้องชาย นายกรวิทย์ อ่อนบุญ
น้องสาว ด.ญ. กิติยาภรณ์ อ่อนบุญ

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ภาควิชาบรรณารัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

สามารถติดต่อได้ที่

E-Mail : Kanok_phorn@hotmail.com
kanokphorn18@yahoo.com

มือถือ : 087-2275718

 

กนกพร อ่อนบุญ

 

การศึกษา
ระดับชั้น
สถานศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา


ประถมศึกษาปีที่ 1-6


ป.6

ร.ร ชุมชนบ้านอาฮี

2540
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
ร.ร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
2543
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
ร.ร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
2546
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2549

ที่อยู่จังหวัดเลย

60/1 หมู่ที่ 1 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
42140
โทรศัพท์ 042-073026

Home
HOME

............................................................................................

หน้าแรก | ประวัติ | ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร ปรัชญนันท์ นิลสุข
นิสิตปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 8-9