• เว็บไซต์วิชามัลติมีเดีย
  • YAHOO
  • GEOCITIES
  • Awardspace
  • Mamboo
  • Photo2Web
  • Neophoto

 

 
 

 

หน้าแรก | ประวัติ | ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร ปรัชญนันท์ นิลสุข
นิสิตปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ รุ่นที่ 8-9

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้ดูแลเว็บ กนกพร อ่อนบุญ ติดต่อ kanok_phorn@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด , Saturday 8 December, 2007 16:08
Webmaster Kanokphorn Onboon : contract kanok_phorn@hotmail.com
Copyright @ 2007 All rights Reserved
Last updated : Saturday, 8 December, 2007 16:08