หน้าแรก ประวัติ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.ดร ปรัชญนันท์ นิลสุข นิสิตปริญญาโทบรรณารักษ์ รุ่น 8-9
เมนู
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีลักษณะการทำงานของส่วนต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ Input Process และ output ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: รับข้อมูลเข้า (Input)

          เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2: ประมวลผลข้อมูล (Process)

          เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น
          หน่วยประมวลผลข้อมูล

          ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

          1. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU)
ทำหน้าที่เหมือนเครื่องคำนวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่เครื่องคำนวณธรรมดาไม่มี
คือความสามารถในเชิงตรรกศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
          2. หน่วยควบคุม (Control Unit)
          ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการประมวลผลและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์และหน่วยความจำด้วย
          3. หน่วยความจำ (Memory Unit)
               3.1 หน่วยความจำหลัก (Main Memory) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เมื่อมีข้อมูลและ
ชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลอยู่ในหน่วยความจำหลักเรียบร้อยแล้วเท่านั้นและหลังจากประมวลผลข้อมูล
ชุดคำสั่งเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเก็บไว้ ที่หน่วยความจำหลักก่อนนำออกไปแสดงที่อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์เช่นเดียวกันไว้
       หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ หน่วยความจำที่ต้องการกระแสไฟฟ้า
หล่อเลี้ยงในการเก็บรักษาข้อมูล (Volatile Memory) และหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้
แม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง (Nonvolatile Memory)
3.2 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)   เป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายนอกเครื่อง
เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ตลอดไป หลังจากที่เราทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหน่วยความจำสำรองจะช่วยให้เราสามารถเก็บรักษาข้อมูลเพื่อเก็บเอาไว้ในการทำงานต่อไปในอนาคต หน่วยความจำสำรองหรืออาจเรียกว่า สื่อบันทึกข้อมูล (Storage Media) เช่น แผ่นดิสก์เกต แผ่นซีดีรอม
   
   ตัวอย่างหน่วยความจำสำรอง
               อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์
ฟลอปปีดิสก์, เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็นต้น


ขั้นตอนที่ 3: แสดงผลลัพธ์ (Output)
              
เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป
จะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูล
ออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้

               หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Device)
               อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ ได้แก่ จอภาพ

 

 

BACKHOMENEXT
Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์