หน้าแรก | ประวัติ | ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร ปรัชญนันท์ นิลสุข
นิสิตปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 8-9

 


Created by Photo2Web Publisher